Počet záznamů: 1  

Ako byť "dobrým" rodičom na diaľku

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Záhlaví-jméno Martončik, Miroslav (autor)
  Údaje o názvuAko byť "dobrým" rodičom na diaľku : Most spolupráce na prevencii = How to be a "good" parent from a distance : Bridge of co-operation on prevention / Miroslav Martončik, Renáta Tkáčová, Mária Koščová
  Dal.odpovědnost Tkáčová, Renáta (autor)
  Koščová, Mária (autor)
  Souběž.n.How to be a "good" parent from a distance : Bridge of co-operation on prevention
  In Sociální práce v nejisté době. - S. 165-170
  Předmět.hesla sociální práce
  sociální práce s rodinou
  sociální deviace
  prevence (sociální problémy)
  sociálně ohrožené rodiny
  sociální programy a projekty - Slovensko
  Forma, žánr články ze sborníku
  AnotacePríspevok ponúka hľadanie alternatívnych východísk k riešeniu sociálno-patologických javov a rizikového správania detí a mládeže. Základom je potreba práce s rodinou, pričom rodina nie je vnímaná ako statická, ale ako dynamická štruktúra meniaca sa podľa situácie. Zaoberáme sa podmienkami rozvíjania prístupu k ošetreniu všetkých členov rodiny z pohľadu výrazného nárastu sociálno-patologických javov. Našu pozornosť venujeme funkčnému prepojeniu teórie a praxe. Príspevok prezentuje pilotný projekt, ktorého zámerom je cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky na účely predchádzania, potláčania a zamedzovania vzniku sociálno-patologických javov. Snahou je vytvárať predpoklady pre realizáciu nových preventívnych činností. Cieľom projektu je vytvorenie medzirezortného mostu spolupráce viacerých ministerstiev, pričom inovatívna forma projektu spočíva v konštrukcii spojenia jednotlivých rezortov, ktoré by sa mali logicky dopĺňať pri realizovaní vzniku programu k preventívnym činnostiam. Program by mal poskytnúť poznatky z oblasti prevencie sociálno-patologických javov a prevencie rizikového správania. Mal by byť zdrojom úloh a námetov pre vedenie individuálnych, alebo skupinových stretnutí s klientom a jeho rodinou. Základom je rodina a cesta náprav je istým prekonávaním rutiny, hľadaním nových možností.
  The article tries to look for an alternative starting points for solution of the socio-pathological phenomena and risky behavior of children. Central is the need to work with the family, where the family is not perceived as static, but as dynamic structure varying according to situation. We are developing an approach aimed to treatment of all family members from the view of substantial increase in socio-pathological phenomena. Our attention is focused to functional linkages between theory and practice. The article presents a pilot project whose aim is purposely and comprehensively treat the causes and conditions in order to suppress and to prevent the development of socio-pathological phenomena. The goal is to create conditions for implementation of new prevention activities. The goal of the project is to create a bridge of cooperation between several ministries, which should logically complement each other in the implementation of the program for prevention. The program should provide knowledge in the field of prevention of socio-pathological phenomena and prevention of risky behavior. It should be a source of tasks and suggestions for conducting individual or group meetings with the client and his family. The family is essential and the process of remedies can be viewed as overcoming routine and searching for new opportunities.
  Konspekt364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.slovenština
  DatabázeČlánky
  Odkazy - Zdroj.dok.
  článek

  článek

Počet záznamů: 1