Počet záznamů: 1  

(Ne)obvyklé pohrebné zvyky neolitu stredného Podunajska

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Záhlaví-jméno Niklová, Michaela (autor)
  Údaje o názvu(Ne)obvyklé pohrebné zvyky neolitu stredného Podunajska = (Un)usunal burial customs of the Neolitnic in the Middle Danube Region / Michaela Niklová
  Souběž.n.(Un)usunal burial customs of the Neolitnic in the Middle Danube Region
  In Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov. - S. 43-48
  Předmět.hesla smrt
  pohřbívání
  pohřební zvyky
  pohřební obřady
  zvyky a obyčeje
  rituály a obřady
  neolit
  Podunajsko (Slovensko)
  Forma, žánr články ze sborníku
  AnotaceObdobie neolitu patrí k najvýznamnejším medzníkom v ľudských dejinách. Nastala zásadná zmena v ekonomike, ktorá je dôkazom výrazného obratu v chápaní sveta ako takého. Neolitický človek si už bol schopný predstaviť životný cyklus rastlín, zvierat, a teda aj seba samého. Výsledkom toho bolo poznanie, že smrť má na svete logické miesto, keďže uzatvára jeden životný cyklus a zároveň je predpokladom pre vznik nového života. Práve táto zmena myslenia vtedajšieho obyvateľstva pravdepodobne prispela k rozšíreniu fenoménu ukladania mŕtvych do zeme, započatému už počas trvania mezolitu. Pohrebné rituály podliehali istým, často špecifickým, zvyklostiam a znamenali zvýšenú pozornosť pri zaobchádzaní s telom zomrelého. Napriek viacerým známym spoločným znakom sa v pohrebných zvykoch vyskytovala i značná variabilita. Pri rôznych druhoch pohrebov a zvyklostí pochopiteľne vystupuje otázka dôvodu rozličného spôsobu ukladania nebožtíkov do rozdielnych druhov objektov. V neposlednom rade je dôležitá i interpretácia tohto konania. Všetky neobvyklé pohreby a pohrebné rituály nepochybne odzrkadľujú rozmanité náboženské predstavy vtedajšej doby. Ľudia evidentne už v tom čase verili v posmrtný život a prostredníctvom rôznych praktík sa snažili zabezpečiť pietny odchod zomrelých. Napriek podrobnému skúmaniu pohrebných zvyklostí neolitu sa však vždy stretávame s problémom, že celkový počet hrobov a sídliskových pohrebov zďaleka neodráža veľkosť neolitickej populácie, resp. nezodpovedá predpokladanému počtu obyvateľov na sídliskách. Preto predpokladáme, že viacerí členovia komunít boli pochovaní iným ako archeologicky dokázateľným spôsobom, a je možné, že mnohé iné spôsoby pochovania jedincov neboli doteraz zachytené.
  The Neolithic Age is one of the most significant miles tones in human history. There was a fundamental change in the economy, which is an evidence of an important turn around in understanding of the world. Neolithic man had been able to imagine the life cycle of plants, animals, and thus himself as well.The result was the knowledge that death has a logical place in the world, because it is closing one life cycle and it is an assumption for the beginning of a new life at the same time. This change of the cogitation of that population probably contributed to the spread of the phenomenon of dead depositing into the ground, commenced even during the Mesolithic. Burial rites were liable to some, often specific, customs and meant extra care while dealing with the body of the deceased. Despite several known common features in burial customs a consider able variability occurred. In case of various types of burials and practices there is a question about the reason of different ways of depositing corpses into the different kinds of objects. Finally, it is important to interpret these proceedings. All unusual burials and burial rituals undoubtedly reflect the diverse religious ideas of that time. People obviously believed in an afterlife at that time and they made an endeavor to ensure the pious departure of dead through various practices. Despite the detailed examination of Neolithic burial customs we are always faced with the problem that the total number of graves and burials at the settlements are far from reflecting the size of the Neolithic population, respectively it does not match with the anticipated population at settlements. Therefore it can be assumed that several members of the communities were buried in other way, not archaeologically provable, and it is possible that many other methods of deposition of deceased individual shave not been realized yet.
  Konspekt393 - Smrt. Pohřby. Obyčeje při úmrtí
  Země vyd.Slovensko
  Jazyk dok.slovenština
  DatabázeČlánky
  Odkazy - Zdroj.dok.
  článek

  článek

Počet záznamů: 1