Počet záznamů: 1  

Smrť včera a dnes - vybrané aspekty problému smrti v európskom kontexte

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Záhlaví-jméno Jakubovská, Kristína, 1987- (autor)
  Údaje o názvuSmrť včera a dnes - vybrané aspekty problému smrti v európskom kontexte = Death yesterday and today - selected aspects of problem of death in European context / Kristína Jakubovská
  Souběž.n.Death yesterday and today - selected aspects of problem of death in European context
  In Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov. - S. 119-124
  Předmět.hesla smrt
  pohřební obřady
  pohřební zvyky
  tabu
  západní civilizace - Evropa - 20.-21. století
  Forma, žánr články ze sborníku
  AnotaceSmrť je neoddeliteľnou súčasťou bytia, napriek tomu vzťah jednotlivca a spoločnosti k nej je tabuizovaný. Je vnímaná ako tajomná, neuchopitelná, obávaná, viažuca sa na sacrum. Tak ako v minulosti, tak aj v prítomnosti existujú rozličné spôsoby vysporiadavania sa so smrťou a jej tabuizovania, ktoré sledujeme naprieč jednotlivými kultúrami. Súčasná spoločnosť zastáva špecifický, nový postoj k smrti a umieraniu, pre ktorý je typická protikladnosť. Na jednej strane sledujeme fascináciu smrťou a preexponované zobrazovanie smrti (v súčasnej mediálnej kultúre, v umení, v spôsobe života subkultúr inšpirovaných motívom smrti atď.), na druhej strane pozorujeme intenzívnu snahu o jej od datovanie a vytesňovanie z bežného života spoločnosti (kult mladosti, krásy, zdravia, izolovanie určitých skupín obyvateľstva v nadväznosti na zdravotné postihnutie, vek a i.), Opísané javy otvárajú viacero otázok. Sledujeme v súčasnosti prebiehajúcu detabuizáciu smrti, jej opätovnú tabuizáciu alebo toto tabu zostáva konštantné? Aký vplyv na individuálne a spoločenské nazeranie na smrť mali sociokultúrne zmeny v kontexte transformácie tradičnej spoločnosti na modernú spoločnosť "po konci prírody a tradície"? Autorka príspevku venuje pozornosť problematike tabuizácie smrti cez dichotómiu tradičné - moderné. V centre jej pozornosti je vnímanie a prežívanie smrtí v prostredí modernej spoločností v protiklade s tradičnou spoločnosťou. Všíma si, akým spôsobom sa transformuje chápanie smrti na individuálnej a spoločenskej úrovni v nadväznosti na meniacu sa sociokultúrnu realitu. Sleduje podoby, špecifiká a prejavy tabuizácie smrti. Zamýšľa sa nad možnosťou dekonštrukcie tejto tabuizácie, ktorú konfrontuje s aktuálnymi kultúrnymi fenoménmi.
  Even though death is inseparable part of human existence, relations of individuals and society towards death tend to be the subject of a taboo. Death is viewed as mysterious, impossible to grasp, it is feared and bound to the sacred. There have been various ways of dealing with death and the related taboo across individual cultures both in the past and in the present. Current society holds a specific, new attitude towards death and dying. This attitude is marked by certain contrariness. On one hand, we can observe a fascination with death and overexposed displays of death (in current media culture and arts, in the way of life led: by subcultures inspired by the theme of death etc.), while at the same time we note intense efforts to postpone and sideline death from the ordinary life of society (the cult of youth, beauty and health, isolation of certain groups of people due to their: disability, age etc.). The aforementioned phenomena pose quite a few questions. Are we witnessing a de-tabooing of death, its re-tabooing, or does the taboo remain stable? What effects on individual and social views of death have resulted from sociocultuural changes related to the transformation of traditional society to modern society "following the end of nature and tradition"? The author of the contribution pays attention to the issue of tabooing death through the dichotomy of traditional vs. modern. She mainly focuses on the perception and experience of death in modern society as compared to traditional society. She observes a transformation in the perception of death at individual and social levels with respect to a changing sociocultural reality. She describes forms, specifics and displays of the tabooing of death. Meanwhile, she discusses the possibility of deconstructing this taboo, which is being confronted with current cultural phenomena.
  Konspekt39 - Kulturní antropologie. Etnologie. Etnografie
  Země vyd.Slovensko
  Jazyk dok.slovenština
  DatabázeČlánky
  Odkazy - Zdroj.dok.
  článek

  článek

Počet záznamů: 1