Počet záznamů: 1  

Po konštituovaní sociálnej pedagogiky ako vedy

  1. Ondrejkovič, Peter, 1940-

    Po konštituovaní sociálnej pedagogiky ako vedy = After the constitution of social pedagogy as a science / Peter Ondrejkovič. -- 1 schéma. -- Abstrakt: Súčasné ponímanie pedagogiky je bez reflexie spoločnosti a sociálna neudržatel'né, pedagogika predstavuje sústavu vied o výchove a vzdelávaní. V rámci tejto sústavy má svoje trvalé miesto aj sociálna pedagogika. Sama obohacuje svojim špecifickým poznaním sústavu vied o výchove a vzdelávaní a súčasne sa otvára ostatným vedám v rámci tejto sústavy, ako i príbuzným a hraničným disciplínam. Túto etapu vývoja má sociálna pedagogika najmä zásluhou diela Blahoslava Krausa za sebou. Nemalou mierou prispeli k tomu i hradeckokrálovské Sociálie. Úlohou sociálnej pedagogiky je reflektovať poznatky z hl'adiska výchovnej skutočnosti (ako termínu hermeneutickej pedagogiky), teórie socializácie, skrytého kurikula a sprostredkovávať reflektované poznatky ostatným pedagogickým disciplínam (teórii výchovy, teórii učenia, didaktiky a i.).. -- Abstrakt: The current understanding of pedagogy is without of reflection of society unsustainable. Pedagogy is a system of science of education and of training. Under this system has ist inalienable place also social pedagogy. Itself enriches their specific knowledge system of education science and training, while opening the other sciences within that system, as well as relatives and frontier disciplines. This stage of development is mainly due to social pedagogy works Blahoslav Kraus behind. In no small measure contributed to "Socialia" in Hradec Králové. The role of social pedagogy to reflect the findings in terms of educational reality (as the term hermeneutic pedagogy), socialization theory, the hidden curriculum and convey knowledge reflected other educational disciplines (theory of education, learning theory, didactics and others).
    In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. -- 395 s.. -- 978-80-7435-407-6 (brož.). -- S. 24-35.

    Kraus, Blahoslav, 1943- * sociální pedagogika - teorie * pedagogika - teorie * věda * paradigma vědy * sociální pedagogové - Česko - 20.-21. století * články ze sborníku
Počet záznamů: 1