Počet záznamů: 1  

Školská sociálno-výchovná práca z aspektu profesie sociálneho pedagóga - aktuálny problém súčasnej slovenskej sociálnej pedagogiky

  1. Emmerová, Ingrid

    Školská sociálno-výchovná práca z aspektu profesie sociálneho pedagóga - aktuálny problém súčasnej slovenskej sociálnej pedagogiky = School social-educational work from aspects of profession of social pedagogue - actual problems of contemporary Slovak social pedagogy / Ingrid Emmerová. -- 3 tabulky. -- Abstrakt: Sociálny pedagóg nachádza uplatnenie na základných i stredných školách, čo v Slovenskej republike umožňujú viaceré legislatívne normy. Môže byť v škole nápomocný v mnohých oblastiach, je kompetentný plniť viaceré úlohy vo vzťahu k žiakom (napr. realizovanie prevencie, poskytovanie sociálneho poradenstva, ochrana práv žiakov, aktívna práca so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia), rodičom (napr. poradenstvo, odporúčanie pomoci iného odborníka) i učitel'om (napr. pomoc pri riešení problémového správania žiakov). Príspevok je jedným z výstupov projektu VEGA č. 1/0168/12.. -- Abstrakt: The social pedagogue became an integral component at primary and secondary schools, which is in Slovak Republic allowed by a number of legislative norms. At school the social pedagogue may be instrumental in many areas: they are competent to fulfil tasks directed towards pupils (e.g. prevention, providing social counselling, protecting pupils' rights, active involvement with pupils from disadvantaged environments), parents (e.g. counselling, referring them to other specialists) and teachers (e.g. assistance in solving problematic behaviour among pupils). This paper represents one of outcomes resulting from the project VEGA No. 1/0168/12.
    In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. -- 395 s.. -- 978-80-7435-407-6 (brož.). -- S. 156-167.

    sociální pedagogika - Slovensko * sociální pedagogové * základní školy * střední školy * osobnostní a sociální výchova * prevence (sociální problémy) * problémoví žáci * sociální deviace * články ze sborníku
Počet záznamů: 1