Počet záznamů: 1  

Rola materstva v hypermodernej dobe

  1. Pížová, Lívia

    Rola materstva v hypermodernej dobe = The role of motherhood in hypermodern period / Lívia Pížová, Beáta Balogová. -- 1 tabulka. -- Abstrakt: Téma materstva je v predloženom príspevku analyzovaná v teoretickej a empirickej rovine. Na problematiku materstva je nazerané z hľadiska hypermodernej doby a jej negatívnych dopadov na inštitúciu rodiny ako celku, nevynímajúc dopady na jej jednotlivých členov. Hypermoderná doba je v tomto kontexte priestorom tak neistoty, ako aj miestom pre slobodné rozhodovanie. Štúdia prezentuje vnímanie materstva z pohľadu dvoch špecifických skupín (ktoré tvorili vzorku nášho výskumu), konkrétne pracujúcich matiek/matiek na materskej dovolenke a vysokoškolských študentiek sociálnej práce. Cieľom príspevku je reflektovať vybrané výskumné zistenia, ktoré považujeme vo vzťahu k rodine a samotným ženám/matkám za rizikové a vyvolávajúce neistotu v ich sociálnom fungovaní.. -- Abstrakt: In this article is theme of motherhood analyzed in theoretical and empirical level. On motherhood is looked on aspect of hypermodern date and its negative consequences of family (as an institution and system) and individual family member. In content of this topic is hypermodern period means as uncertainly, as well as place for self – determination. This study analyzed perception of motherhood from view of two specific groups (that were our research sample), concrete working women or women on maternity leave and college students of social work. The aim of this topic is to reflect chosen research findings, which are considered as risk relating to family and women/mothers and evocating uncertainly in their social functioning. -- Dostupné též v elektronické podobě.
    In: Sociální práce v nejisté době. -- Vydání první. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2016. -- 198 stran. -- 978-80-7435-648-3. -- S. 128-137.
    I. Balogová, Beáta, 1964-


    mateřství * rodina * ženy * sociální role * kvantitativní výzkum - Slovensko * ženy a společnost * články ze sborníku
Počet záznamů: 1