Počet záznamů: 1  

Absencia antimobbingového zákona na Slovensku – výzva pre sociálnu prácu v neistej dobe

  1. Jašková, Anna

    Absencia antimobbingového zákona na Slovensku – výzva pre sociálnu prácu v neistej dobe = The absence of anti-mobbing law in Slovakia - the challenge for social work in uncertain time / Anna Jašková. -- Abstrakt: Pri riešení problematiky mobbingu predstavuje právny systém konkrétnej krajiny kľúčový prvok. Po prezentácií základných teoretických východísk sa v príspevku fokusujeme na legislatívne aspekty mobbingu v podmienkach Slovenskej republiky. Reflektujúc absenciu antimobbingového zákona analyzujeme alternatívne možnosti riešenia v kontexte inštitútu ochrany osobnostných práv. Cieľom príspevku je reflexia súčasného stavu mobbingu z aspektu legislatívy a následná rozprava o možnostiach sociálnej práce pri riešení problematiky mobbingu. Využívajúc reformnú paradigmu sociálnej práce vnímame legislatívne vákuum pri riešení mobbingu ako výzvu pre sociálnu prácu v neistej dobe.. -- Abstrakt: In solving the issue of mobbing is the legal system of a particular country a key element. After the presentation of basic theoretical contribution we focus on the legislative aspects of mobbing in the Slovak Republic. We reflect on the absence anti-mobbing law and analyze alternative options to solve in the context of the institute of protection of individual rights. The paper reflection of the current state of mobbing aspects of legislation and the subsequent debate on the possibilities of social work in solving the problem of mobbing. We utilize a reform paradigm of social work and perceive the legislative vacuum in solving mobbing as a challenge for social work in uncertain time. -- Dostupné též v elektronické podobě.
    In: Sociální práce v nejisté době. -- Vydání první. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2016. -- 198 stran. -- 978-80-7435-648-3. -- S. 156-162.

    mobbing * mobbing - právní aspekty * mobbing - Slovensko * sociální práce * články ze sborníku