Počet záznamů: 1  

Sociální dimenze kvality života osob s mentálním postižením v chráněném bydlení

  1. Kasáčková, Jana

    Sociální dimenze kvality života osob s mentálním postižením v chráněném bydlení = The social dimension of quality of life for people with mental disabilities in sheltered housing / Jana Kasáčková, Zdeňka Kozáková. -- 5 grafů. -- Abstrakt: Příspěvek se zabývá sociální dimenzí kvality života u uživatelů s mentálním postižením z chráněných bydlení ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. Kvalita života je multidimenzionální koncept, který si získal během posledních let značnou pozornost. Je využíván především k hodnocení osobní spokojenosti, jako ukazatel kvality služeb a úspěchu. Dotazník kvality života (QoLQ) od Shalocka, Keitha (1993) zjišťující kvalitu života v jednotlivých oblastech: spokojenost; schopnost/produktivita; možnost rozhodovat se/nezávislost; sociální sounáležitost/zapojení do komunity, byl aplikován u 50 probandů s mentálním postižením. Dílčí výsledky výzkumu mohou posloužit pracovníkům v sociální oblasti jako motivační činitel pro další práci v oblasti podpory a posilování kompetencí uživatelů chráněných bydlení a jejich plynulé integraci do naší společnosti.. -- Abstrakt: The paper deals with the social dimension of quality of life for people with mental disabilities from sheltered housing from Zlin and Moravian-Silesian region. Quality of life is a multidimensional concept that has gained considerable attention in recent years. It is used primarily to evaluate personal satisfaction, as a quality indicator of service and success. Quality of Life Questionnaire (QoLQ) from Shalock, Keith (1993) established the quality of life in various areas: satisfaction; ability / productivity; ability to make decisions / independence; social solidarity / community engagement, was applied to 50 people with mental disabilities. The partial results of the research can serve workers in the social sector as a motivating agent for further work in the promotion and strengthening the competencies of users of sheltered housing, and their smooth integration into our society. -- Dostupné též v elektronické podobě.
    In: Sociální práce v nejisté době. -- Vydání první. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2016. -- 198 stran. -- 978-80-7435-648-3. -- S. 170-179.
    I. Kozáková, Zdeňka, 1977-


    osoby s mentálním postižením * kvalita života - sociální aspekty * chráněné a podporované bydlení - Česko * výzkum - Česko * Zlínský kraj (Česko : 2000-) * Moravskoslezský kraj (Česko : 2000-) * články ze sborníku