Počet záznamů: 1  

Úloha sociálneho poradenstva pre rodiny v procese rozvodu

  1. Révayová, Veronika

    Úloha sociálneho poradenstva pre rodiny v procese rozvodu = The role of social counseling for families in the process of divorce / Veronika Révayová. -- Abstrakt: Autorka prezentuje v príspevku sociálne poradenstvo ako zdroj zmierňovania, usmerňovania a hľadania možnosti riešenia vo veľmi náročnom procese rozvodu rodiny. Zaoberá sa z pohľadu štatistického úradu SR dôvodmi, ktore podnietili rozpad manželstva a následne celej rodiny. Ponúka pohľad na možnosti sociálneho poradenstva v predrozvodovom sociálnom poradenstve zamerané na poskytnutie informácií alebo praktického využitia rodinnej mediácie. Súčasne v rozvodovej etape sa zameriava na úlohu sociálneho poradcu viesť tzv. "psychohygienický" rozvod. V poradenstve poukazuje na úspešnosť používania "Cochemského modelu" porozvodovom procese a predkladá možnosti zvládnutia danej problémovej situácie pre rodinu.. -- Abstrakt: The author presents in the article social counseling as a source of mitigation, guidance and finding possible solutions to a very difficult process of divorce family. It deals with from the perspective of the Statistical Office the reasons which prompted the dissolution of the marriage and consequently the whole family. It offers view into possibility social counseling in before divorce social counseling aimed at providing information and practical application of family mediation. At the same time in the divorce phase it focuses on the role of social counselors lead "psychohygienic" divorce. The social counseling refers to the percentage of use "Cochem model" post-divorce process and presents possibility of reach the problem situation for the family.
    In: Sociální práce v nejisté době. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. -- 465 stran. -- 978-80-7435-647-6. -- S. 171-177.

    rozvod * Cochemský model * rodinné konflikty * děti rozvedených rodičů * prevence (sociální problémy) * rodinná mediace * sociální poradenství * manželské poradenství * články ze sborníku
Počet záznamů: 1