Počet záznamů: 1  

K vlivu feministických teorií na emancipační přístupy sociální práce

  1. Mišovič, Ján, 1948-

    K vlivu feministických teorií na emancipační přístupy sociální práce = Toward impact of feminist theories on emancipatory attitudes to social work / Ján Mišovič, Martina Baráková. -- Abstrakt: "Vládnoucí" politické a sociální koncepce jsou utvářeny na jedné straně neoliberalismem, na druhé straně jsou ovlivňovány kritickou teorií společnosti se vzájemně se prostupujícími feministickými teoriemi. Některé proudy zahraniční i naší feministické kritické teorie, reprezentované zástupci různých generací, konkurují myšlenkám neoliberalismu. Ideově různé směry zasahují i do oblasti sociální práce. Cílem příspěvku je analyzovat možný průnik principů zejména feministická koncepce paradigmatu práce, feministicky rozpracovaného paradigmatu uznání a kritické teorie genderu, do zformovaných teoretických a praktických rovin sociální práce, a ukázat že vybrané stránky feministické kritické perspektivy mohou přispívat k rozvíjení emancipačních přístupů sociální práce, ve vztahu k sociální spravedlnosti.. -- Abstrakt: "Ruling" political and social conceptions have influences by neoliberalism on the one hand and critical theories of society mutualy penetrait feminist critical theories. Some streams of foreign and Czech feminist critical theories represented representatives of different generations compete with thoughts of neoliberalism. Different ideological orientations interfere in social work also. The aim of article is analyze potential penetration particularly principles of feminist concept paradigm of work, feminost paradigm of appretiation and critical theory of gender to form theorethical and practical levels of social work and present produce that selected aspects of feminist critical perspectives can contribute to development of emancipatory attitudes of social work and its relation to social justice.
    In: Sociální práce v nejisté době. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. -- 465 stran. -- 978-80-7435-647-6. -- S. 246-252.
    I. Baráková, Martina


    sociální práce - teorie * sociální spravedlnost * neoliberalismus * feminismus * kritická teorie * články ze sborníku
Počet záznamů: 1