Počet záznamů: 1  

Diagnoza dla rozwoju w inkluzyjnych założeniach i praktycznych rozwiązaniach polskiej pedagogiki specjalnej

  1. Barłóg, Krystyna

    Diagnoza dla rozwoju w inkluzyjnych założeniach i praktycznych rozwiązaniach polskiej pedagogiki specjalnej = Diagnosis of Polish special education for the development in inclusion assumptions and practical solutions / Krystyna Barłóg. -- Abstrakt: Zmiany dokonujące się we współczesnej pedagogice specjalnej zgodnie z paradygmatem humanistycznym oraz normalizacyjnym, a szczególnie zmiany w związane z realizacją edukacji włączającej wprowadzają systemowa diagnozę dla rozwoju. Już we wczesnych etapach rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością czy niepełnosprawnego realizowane są działania diagnostyczne polegające nie tylko na ustaleniu rodzaju czy zakresu zaburzeń rozwoju dziecka, ale na diagnozie pozytywnej, czyli wydobywaniu jego indywidualnego progresu rozwojowego.. -- Abstrakt: According to the humanistic and standardization paradigm, the changes in contemporary special education, especially changes related to the implementation of inclusive education, introduce a system diagnosis for development of a child at risk of disability and disabled are implement diagnostic actions not only determining the type or range of disorders in child's development, but also the positive diagnosis, ie focusing on the individual progression and development.
    In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. -- Vydání první. -- Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016. -- 128 s.. -- 978-80-7464-862-5. -- S. 68-78.

    speciálněpedagogická diagnostika * speciální pedagogika * integrovaná výchova a vzdělávání * výzkum - Polsko - 2015-2016 * články ze sborníku
Počet záznamů: 1