Počet záznamů: 1  

Ocenianie szkolne wspierające naukę języka obcego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  1. Król-Gierat, Werona

    Ocenianie szkolne wspierające naukę języka obcego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Werona Król-Gierat. -- 2 tabulka. -- Abstrakt: Ocenianie szkolne nieodłącznie towarzyszy procesowi dydaktyczno-wycbowawczemu. Ewaluacja postępów dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w obszarze nauki języka obcego na etapie wczesnoszkolnym pełni wielorakie funkcje, jednak zawsze powinna być ukierunkowana na możliwie najpełniejsze wspieranie rozwoju dziecka w zakresie indywidualnych potrzeb rozwójowo-edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie do kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się ma praw do rzetelniej i konstruktywnej oceny, która z jednej strony da mu obiektywną informację zwrotną dotyczącą postępów językowych, a z drugiej przyczyni się do wzrostu motywacji do nauki języka obcego poprzez mobilizację do przezwyciężania napotykanych trudności. W mniejszym artykule podjęto próbę omówienia najważniejszych założeń oceniania w klasach I-III szkoły podstawowej w zakresie nauczania języka obcego nowożytnego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wstęp teoretyczny został wzbogacony o przykłady dostosowań sposobów oceniania konkretnych przypadków uczniów ze SPE zebranych na podstawie analizy dokumentacji szkolnej, tj. indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET).. -- Abstrakt: School assessment is inherent in the instructional-educational process. The evaluation of the progress made by children with Special Educational Needs (SEN) when learning a foreign language at the lower-primary level plays multiple roles, but it should always be directed at supporting pupils' development with regard to their individual needs and psycho-physical capabilities. A pupil with a certificate of the need for special education, or an assessment issued by a psychological-pedagogical counselling centre, has the right to reliable and constructive continuos appraisal, which can give him/her objective feedback, and also boost his/her motivation to overcome encountered difficulties. The present paper discusses the main principles of the lower-primary assessment of children with Special Educational Needs when learning a foreign language. The theoretical introduction has been enriched with several examples of adjustments to the methods of assessing children with SEN compiled from school documentation, in particular from individual educational-therapeutic programmes.
    In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. -- Vydání první. -- Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016. -- 128 s.. -- 978-80-7464-862-5. -- S. 109-117.

    speciální vzdělávací potřeby * podpůrná opatření (vzdělávání) * jazyková výuka * základní školy * žáci se speciálními vzdělávacími potřebami * články ze sborníku
Počet záznamů: 1