Počet záznamů: 1  

Metody zvyšování objektivity evaluace žáků

  1. Krišová, Zdeňka

    Metody zvyšování objektivity evaluace žáků / Zdeňka Krišová. -- 1 obrázek, 3 grafy, 12 tabulek. -- Abstrakt: Hodnocení žáka je důležitou částí každé výchovně vzdělávací činnosti. Je často vyjádřeno kvantitativně hodnotícím stupněm (nejčastěji známkou 1–5, či písmenem A-F), ale stále více se uplatňuje i hodnocení kvalitativní – slovní (jazykové), které podává komplexnější informace o žákovi a dokáže lépe postihnout jeho individuální pokrok. Hodnocení úrovně znalostí žáka by mělo být vždy objektivní, mělo by žáka motivovat k tvořivé činnosti, zvyšovat jeho aktivitu ve výuce. Správně ohodnotit každého žáka ve vyučovacím procesu je však nesmírně náročné a zodpovědné, proto učitelé stále hledají způsoby, jak svoji práci zkvalitnit. Jednou z možností je využití informačních technologií jako podpůrného prostředku pro správné rozhodnutí učitele o úrovni znalostí žáka. Expertní systémy jsou programy, které se dají k řešení tohoto problému dobře využít. V rámci tohoto příspěvku byl vytvořen fuzzy-logický expertní systém pro hodnocení úrovně znalostí žáka, jehož kvalita byla ověřena 25 akademickými pracovníky.. -- Abstrakt: The evaluation is an important part of any educational activity. It is often expressed quantitatively evaluation stage (usually a sign of 1-5, or A-F point), but increasingly also applied qualitative assessment - verbal (language), which provides comprehensive information about student and better able to capture their individual progress. Evaluation of student knowledge level should always be objective, should motivate the creative student activities, increase its activity in the classroom. Properly assess each pupil in the teaching process is extremely demanding and responsible, so teachers are always looking for ways to improve their work. One possibility is the use information technology as a means of supporting the teacher the right decision about the level of knowledge of the pupil. Expert systems are programs that can be a solution to this problem to good use. In the context of this paper was created fuzzy-logic expert system for evaluation of the level of a pupil whose quality has been verified by 25 academics.
    In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. -- Vydání první. -- V Ostravě: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016. -- 1 CD-ROM (110 stran). -- 978-80-7464-863-2. -- S. 7-17.

    hodnocení žáků * pedagogická evaluace * pedagogická diagnostika * expertní systémy * fuzzy logika * pedagogický výzkum - Česko - 2015 * články ze sborníku
Počet záznamů: 1