Počet záznamů: 1  

Prevencia a riešenia deviantného správania detí a mládeže v školách v predmete záujmu školských sociálnych pedagógov

  1. Dulovics, Mário

    Prevencia a riešenia deviantného správania detí a mládeže v školách v predmete záujmu školských sociálnych pedagógov / Mário Dulovics. -- 2 grafy, 2 tabulky. -- Anotace: V kontexte nárastu deviantného správania detí a mládeže autor v príspevku vyzdvihuje potreby profesionalizácie prevencie sociálnopatologických javov v školskom prostredí. V príspevku sú ďalej analyzované úlohy a aktuálne problémy školských sociálnych pedagógov pri výkone sociálno-výchovnej a preventívnej činnosti, ktoré sú doplnené o vlastné empirické zistenia.. -- Anotace: In the context of the increase in deviant behavior of children and young author in the paper highlights the need to professionalise the prevention of socio-pathological phenomena in the school environment. In the paper are analyzed actual problems and tasks of school social pedagogues in the execution of socio-educative and preventive activities that are accompanied by their own empirical findings.
    In: Acta sociopathologica III. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. -- 293 s.. -- 978-80-7435-637-7. -- S. 105-117.

    sociální pedagogika * sociální deviace * prevence (sociální problémy) * školy - Slovensko * sociálněpedagogický výzkum - Slovensko - 2012-2013 * sociální pedagogové * články ze sborníku
Počet záznamů: 1