Počet záznamů: 1  

Rodina ako rizikový faktor vzniku deviantného správania u detí a mládeže v kontexte súčasnej doby - analýza empirických zistení

  1. Niklová, Miriam

    Rodina ako rizikový faktor vzniku deviantného správania u detí a mládeže v kontexte súčasnej doby - analýza empirických zistení / Miriam Niklová. -- 2 grafy, 1 schéma, 5 tabulek. -- Anotace: Téma rodiny je v súčasnosti velmi pretraktovaná v laickej, ale aj odbornej verejnosti. Štúdia analyzuje rizikové faktory na strane rodiny, ktoré sa podieľajú na vzniku deviantného správania u detí a mládeže. Predkladanú štúdiu dopĺňa empirický výskum, ktorý bol realizovaný v roku 2015 u žiakov 8 a 9. ročníka základných škôl a 1. a 2. ročníka stredných škôl v Trenčianskom kraji. Cieľom výskumu bolo zistiť podiel rodiny na vzniku deviantného správania sa žiakov základných a stredných škôl, ako aj uskutočniť monitoring výskytu jednotlivých negatívnych sociálnych deviácií u skúmaných žiakov. Ako výskumnú metódu sme aplikovali dotazník vlastnej konštrukcie.. -- Anotace: The theme of the family is now very emphasis on lay, but also professionals. The study analyzes the risk factors of the families involved in the formation of deviant behavior among children and youth. This study complements empirical research that was conducted in 2015 among students 8 and 9 of primary schools and 1st and 2nd year of high school in Trencin region. The aim of the research was to determine the proportion of families in the development of deviant behavior of pupils at primary and secondary schools as well as to carry out monitoring of each occurrence of negative social deviations among surveyed students. As a research method we applied a questionnaire of our own design.
    In: Acta sociopathologica III. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. -- 293 s.. -- 978-80-7435-637-7. -- S. 240-261.

    sociální deviace * rizikové chování * děti a mládež * rodina * problémové rodiny * empirický výzkum - Slovensko - 2015 * články ze sborníku