Počet záznamů: 1  

Marketing v organizacích občanského sektoru

  1. Dohnalová, Marie, 1955-

    Marketing v organizacích občanského sektoru = Marketing in civil sector organizations / Marie Dohnalová. -- Abstrakt: Organizace občanského sektoru jsou tradičně zakládány pro naplňování vize a plnění svého poslání. Tomu odpovídá způsob řízení i většina jejich vnějších činností včetně způsobů získávám finančních zdrojů. V poslední době se u nás hovoří o společenské odpovědnosti firem a o sociálním marketingu. Ve skutečnosti jde o sdílený marketing - koncepční spolupráci obchodní firmy s organizací občanského sektoru, která je výhodná marketingově a finančně pro obě strany. Nové požadavky na manažery organizací občanského sektoru zahrnují znalosti marketingového myšlení a takové schopnosti, které povedou k úspěchu na trhu dárců i na trhu klientů. Sdílený marketing je nový fenomén budování dobrého jména a profesionalizace organizací občanského sektoru ve smyslu přebírání marketingového chování z tržního prostředí.. -- Abstrakt: Civil sector organizations have traditionally been set up to pursue a vision and fulfill its mission. This corresponds with the way they are managed and with majority of their external activities, including fundraising methods. Recently, the concepts of corporate social responsibility and so-called social marketing come forth. In fact, this is about so-called cause related marketing - when a marketing company conceptually cooperates with the civil sector organizations, which is advantageous for both parties financially and from the marketing perspective. New requirements for managers of civil sector organizations naturally include their knowledge of marketing way of thinking and the skills that lead to success in the market for donors and in the market for clients. Cause related marketing is anew phenomenon of building reputation and professionalism of the civil sector organizations in the sense of introducing the marketing behavior from the market environment.
    In: Bačuvčík, Radim. -- Tradiční a nové v marketingové komunikaci. -- 1. vyd.. -- Zlín : VeRBuM, 2011. -- 218 s.. -- 978-80-87500-04-0 (brož.). -- S. 64-71.

    marketing * neziskový sektor * neziskové organizace * společenská odpovědnost firem * články ze sborníku
Počet záznamů: 1