Počet záznamů: 1  

Život so smrťou

  1. Moravčíková, Erika, 1983-

    Život so smrťou = Life with death / Erika Moravčíková. -- Abstrakt: Autorka v príspevku venuje pozornosť problematike tabuizácie smrti na osobnej, individuálnej rovine (smrť ako sacrum) a jej detabuizácii v mediálnej kultúre. Detabuizácia - paradoxne - podľa našej mienky neprebieha cez mediálne obrazy smrti a umierania v tých najexponovanejších a najnaturálnejších podobách (smrť ako profanum). Práve naopak. Na príklade dokumentárnych cyklov o smrti a umieraní z dielne Českej televízie poukážeme na diskrepancie vo vnímaní mediovaných obrazov a tancov smrti recipientmi a na jednu z možných ciest, ako ju publiku sprostredkovať a skutočne detabuizovať.. -- Abstrakt: In this paper author pays attention to the issue of tabooing of death on a personal, individual level (death as sacrum) and its de-tabooing in the media culture. De-tabooing of death - in our opininon - paradoxically - is not being realized through media images of death and dying in the most exposed forms (death as profanum). Quite the contrary. At the example of documentary series about death and dying produced by the Czech Television we point out the discrepancies in perception of mediated images and dances of death by media recipients as well as one of the possible ways to convey it to the audience and to make it really de-tabooed.
    In: Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov. -- Vydanie prvé. -- V Nitre : Univerzita Konštantína Filozofa, 2015. -- 251 s.. -- 978-80-558-0849-9. -- S. 135-141.

    smrt * tabu * masmédia * veřejnoprávní televize - Česko * mediální kultura * články ze sborníku
Počet záznamů: 1