Počet záznamů: 1  

Komunikácia ľudí s postihnutím a komunikácia s ľuďmi s postihnutím

  1. Požár, Ladislav, 1931-

    Komunikácia ľudí s postihnutím a komunikácia s ľuďmi s postihnutím / Ladislav Požár. -- Abstrakt: Príspevok je zameraný na jednej strane na význam komunikácie pre začlenenie človeka s postihnutím do spoločnosti a pre jeho celkový psychický vývin, a na strane druhej na osobitosti, ktoré by si mali intaktní ľudia uvedomiť pri komunikácii s ľuďmi s postihnutím. Autor sa nazdáva, že je nevyhnutné venovať veľkú pozornosť tak rozvíjaniu komunikačných zručností u ľudí s postihnutím, ako aj výchove intaktnej spoločnosti k adekvátnej komunikácii s ľuďmi s rozličným druhom postihnutia. Ide teda o dvojstranný proces, pričom, iba prihliadanie na obe stránky tohto procesu povedie jednak k zlepšovaniu postojov spoločnosti k ľuďom s postihnutím a jednak k ich úspešnej integrácii do spoločnosti, resp. k úspešnej sociálnej inklúzii.
    In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie. -- 370 s.. -- Bratislava : Iris, 2012. -- 978-80-89256-89-1 (váz.). -- S. 73-81.

    osoby se zdravotním postižením * interpersonální komunikace * sociální interakce * sociální inkluze * postižení a společnost * články ze sborníku
Počet záznamů: 1