Basket

  Untick selected:   0
  1. História, súčasnosť a perspektívy slovenskej sociálnej pedagogiky, v kontexte spolupráce s českou sociálnou pedagogikou, s osbitným zretel'om na osobnosť profesora Blahoslava Krausa = Histori, present and perspectives of Slovak's social pedagogy in cooperation with Czech's social pedagogy with focus on personality of professor Blahoslav Kraus / Jolana Hroncová .
    In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 11-23 .
    article

    article