Number of the records: 1  

Rodzicielstwo zastępcze w kontekście problemów współczesnej rodziny

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Matejek, Józefa (author)
  Title statementRodzicielstwo zastępcze w kontekście problemów współczesnej rodziny = Foster parenthood in the context of the problems of a contemporary family / Józefa Matejek
  Phys.des.2 tabulky
  Par.titleFoster parenthood in the context of the problems of a contemporary family
  In Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. - S. 298-311
  Subj. Headings problémové rodiny
  sociálně ohrožené rodiny
  sanace rodiny
  náhradní rodinná péče
  pěstounská péče
  sociální práce s rodinou
  výzkum - Polsko - 2005-2012
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationZmiany społeczno-ekonomiczne obok wielu pozytywnych skutków przynoszą również niekorzystne zjawiska i problemy społeczne. Funkcjonowaniu współczesnej rodziny niejednokrotnie towarzyszą różne problemy, które negatywnie wpływają na jej strukturę, trwałość, wypełnianie funkcji oraz jakość wzajemnych relacji pomiędzy jej członkami. Coraz częściej spotykamy rodziny które wymagają pomocy, wsparcia lub opieki ze strony osób i instytucji wpisujących się w szeroko rozumiany system pomocy społecznej. Pojawienie się w rodzinie trudności dotyczących wywiązywania się z podstawowych zadań i funkcji rodzicielskich stwarza niejednokrotnie potrzebę zapewnienia dzieciom opieki w zastępczym środowisku.
  Socio-economic changes among many other positive effects also bring negative phenomena and social problems. The functioning of the modern family is often accompanied by a variety of issues which have a negative impact on its structure, stability, fulfilling its main tasks and the quality of the relationships between the family members. Increasingly, we find families which require help, support or care from the individuals and institutions representing the social welfare system. The appearance in a family of difficulties relating to improper carrying out of the basic parental duties by adults often results in arising of the necessity to provide the children with care in foster care environment.
  Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  CountryČesko
  LanguagePolish
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1