Number of the records: 1  

Sociálne intervencie sociálneho pracovníka v kontexte legislatívnej úpravy služieb zamestnanosti v Slovenskej republike

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Jusko, Peter (author)
  Title statementSociálne intervencie sociálneho pracovníka v kontexte legislatívnej úpravy služieb zamestnanosti v Slovenskej republike = Social interventions of social worker in the context of legislative regulation of employment services in Slovak republic / Peter Jusko
  Phys.des.2 tabulky
  Par.titleSocial interventions of social worker in the context of legislative regulation of employment services in Slovak republic
  Dostupné též v elektronické podobě
  In Sociální práce v nejisté době. - S. 163-169
  Subj. Headings sociální problémy - Slovensko - 2015
  nezaměstnanost - Slovensko - 2015
  nezaměstnanost - země Evropské unie - 2015
  politika zaměstnanosti - Slovensko
  sociální práce - Slovensko
  sociální služby - Slovensko
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationV prieskumoch zisťujúcich najväčšie problémy slovenskej spoločnosti sa na popredných miestach kontinuálne objavuje nezamestnanosť. Pre Slovenskú republiku je signifikantná predovšetkým dlhodobá nezamestnanosť, ktorá je jedná z najvyšších v rámci Európskej únie. Tieto zistenia potvrdzujú jednak závažnosť a naliehavosť tohto problému, ale aj dlhodobú neschopnosť tvorcov politiky zamestnanosti implementovať také opatrenia, ktoré by efektívne riešili tento problém. Sociálna práca so svojimi metódami a technikami realizátorom konkrétnych opatrení služieb zamestnanosti. Cieľom sociálnej práce s nezamestnanými je zníženie rizika sociálneho vylúčenia. Pre sociálneho pracovníka pracujúceho v tejto oblasti je dôležité znižovanie rizika nezamestnateľnosti týchto klientov realizované predovšetkým posilňovaním prvkov ich zamestnateľnosti. Vzhľadom k nedostatočnej úspešnosti na finálne výstupy orientovaných makro sociálnych intervencií sociálnej politiky je potrebné obrátiť našu pozornosť aj na procedurálne ponímané mikro a mezo sociálne intervencie sociálne práce. Situačný rozmer sociálnych intervencií, ktoré sociálna práca ako dynamická a mnohofunkčná profesia ponúka, predstavuje výrazný podporný činiteľ sociálnej suverenity občana.
  In researches that ensure the greatest problems of Slovak society is at the forefront of continuous unemployment occurs. For the Slovak Republic is significant especially long-term unemployment, which is one of the highest in the European Union. These findings confirm both the seriousness and urgency of the problem, but also long-term employment inability of policy makers to implement such measures that would effectively address this issue. Social work with their methods and techniques is implementer of concrete measures of employment services. The aim of social work with unemployed people is to reduce the risk of social exclusion. For social workers working in this area is important to reduce the risk of unemployability of these clients realized primarily by a strengthening element of their employability. Due to the lack of success on the final results-oriented macro-social policy interventions we need to turn our attention to the procedural micro and mezosocial interventions of social work. Situational dimension of social interventions that social work as a dynamic and multifunctional profession offer, is a significant factor in supporting social sovereignty of the citizen.
  Conspect364 - Sociální problémy vyžadující podporu a pomoc. Sociální zabezpečení
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  URLhttp://www.prohuman.sk/files/XII_Hradecke_dny_vedecky_sbornik.pdf
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1