Number of the records: 1  

Sociálno-patologické javy v súčasnej rodine

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Gáborová, Gréta (author)
  Title statementSociálno-patologické javy v súčasnej rodine = Socio-pathological phenomena in contemporary family / Gréta Gáborová
  Phys.des.1 graf
  Par.titleSocio-pathological phenomena in contemporary family
  In Sociální práce v nejisté době. - S. 73-78
  Subj. Headings sociálně ohrožené rodiny
  sociální deviace
  sociální problémy
  sociální práce s rodinou
  sanace rodiny
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationPríspevok sa zaoberá javmi, ktoré ohrozujú spoločnosť a sú pre ňu nebezpečné. Medzi faktory, ktoré takéto nežiaduce javy spôsobujú patrí vysoká nezamestnanosť, neplnenie funkcií v rodine, nedodržiavanie noriem, zdravotné problémy, zadlženosť. Dochádza k neplneniu rodičovských rolí, odchodu jedného rodiča za prácou do zahraničia, izolovanosti rodiny, odlišnému hodnotovému systému, stúpajúcej rozvodovosti. Dôsledkom sú javy, ku ktorým patrí záškoláctvo detí, krádež, poruchy správania, priestupky. Príspevok tiež poukazuje na činnosť sociálneho pracovníka s rodinou, ktorá sa dopúšťa sociálno-patologických javov.
  The contribution deals with phenomena that threaten the society and are dangerous. Among the factors that such phenomena are causing high unemployment, failure to include unwanted features in the family, failure to comply with the standards, health problems, debt. There is a failure of parental roles, leaving one parent working abroad, isolation, an ad valorem system, rising divorce rate distinct families. The result are phenomena which include truancy, theft, behavioural disorders, children's transgressions. Post also refers to the activity of the social worker with a family that is committing the socio-pathological phenomena.
  Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.