Number of the records: 1  

Diagnoza i co dalej? Formy wsparcia ucznia zdolnego w środowisku rodzinnym

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Gadamska, Magdalena (author)
  Title statementDiagnoza i co dalej? Formy wsparcia ucznia zdolnego w środowisku rodzinnym / Magdalena Gadamska
  Phys.des.1 tabulka
  In Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. - S. 88-100
  Subj. Headings pedagogika nadaných
  talentovaní žáci
  talent
  pedagogická diagnostika
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationWszyscy uczniowie posiadają swoje mocne strony, zainteresowania i określone predyspozycje. Nie każdego ucznia nazywa się jednak uczniem zdolnym, Temat dotyczący dzieci zdolnych wydaje się więc niezwykle interesujący. Artykuł dotyczy form wsparcia uczniów zdolnych ze strony ich rodzin. Zdefiniowane zostały w nim podstawowe pojęcia dotyczące analizowanego zagadnienia, takie jak: talent, zdolność, uczeń utalentowany oraz uczeń uzdolniony. Poruszone także kwestie związane z diagnozą i identyfikacją uczniów zdolnych. Istotne jest bowiem, by w prawidłowy sposób rozpoznawać, które z dzieci należy uznać za zdolne. Zasadniczą część pracy stanowi jednak refleksja nad tym, w jaki sposób środowisko rodzinne powinno wspierać dzieci zdolne, gdyż ważne jest, aby uczniowie zdolni otrzymywali odpowiednią pomoc ze strony rodziców w swej drodze życiowej.
  All students have their strengths, interests and certain predispositions. Not every student is called as a gifted student. Topic about gifted children seems to be very interesting. The article is about forms of support gifted children from their families. It were defined the basic concepts of the analyzed topic such as talent, ability, a talented student and gifted student. Also discussed issues related to the diagnosis and identification of gifted students. The important is to correctly identify who of the children should be considered as gifted. The essential part of the article, however, is a reflection on how the family environment should support gifted children, because it is important that students are able to receive help from their parents in their way of life.
  Conspect37 - Výchova a vzdělávání
  CountryČesko
  LanguagePolish
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.