Number of the records: 1  

Ocenianie szkolne wspierające naukę języka obcego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Król-Gierat, Werona (author)
  Title statementOcenianie szkolne wspierające naukę języka obcego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Werona Król-Gierat
  Phys.des.2 tabulka
  In Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. - S. 109-117
  Subj. Headings speciální vzdělávací potřeby
  žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
  podpůrná opatření (vzdělávání)
  jazyková výuka
  základní školy
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationOcenianie szkolne nieodłącznie towarzyszy procesowi dydaktyczno-wycbowawczemu. Ewaluacja postępów dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w obszarze nauki języka obcego na etapie wczesnoszkolnym pełni wielorakie funkcje, jednak zawsze powinna być ukierunkowana na możliwie najpełniejsze wspieranie rozwoju dziecka w zakresie indywidualnych potrzeb rozwójowo-edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie do kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się ma praw do rzetelniej i konstruktywnej oceny, która z jednej strony da mu obiektywną informację zwrotną dotyczącą postępów językowych, a z drugiej przyczyni się do wzrostu motywacji do nauki języka obcego poprzez mobilizację do przezwyciężania napotykanych trudności. W mniejszym artykule podjęto próbę omówienia najważniejszych założeń oceniania w klasach I-III szkoły podstawowej w zakresie nauczania języka obcego nowożytnego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wstęp teoretyczny został wzbogacony o przykłady dostosowań sposobów oceniania konkretnych przypadków uczniów ze SPE zebranych na podstawie analizy dokumentacji szkolnej, tj. indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET).
  School assessment is inherent in the instructional-educational process. The evaluation of the progress made by children with Special Educational Needs (SEN) when learning a foreign language at the lower-primary level plays multiple roles, but it should always be directed at supporting pupils' development with regard to their individual needs and psycho-physical capabilities. A pupil with a certificate of the need for special education, or an assessment issued by a psychological-pedagogical counselling centre, has the right to reliable and constructive continuos appraisal, which can give him/her objective feedback, and also boost his/her motivation to overcome encountered difficulties. The present paper discusses the main principles of the lower-primary assessment of children with Special Educational Needs when learning a foreign language. The theoretical introduction has been enriched with several examples of adjustments to the methods of assessing children with SEN compiled from school documentation, in particular from individual educational-therapeutic programmes.
  Conspect376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob
  CountryČesko
  LanguagePolish
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1