Number of the records: 1  

Špecifiká propagácie biopotravín v komunikácii so spotrebiteľmi konvenčných potravín

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Bartková, Lucia (author)
  Title statementŠpecifiká propagácie biopotravín v komunikácii so spotrebiteľmi konvenčných potravín = The specifics of organic food marketing communication in communication with traditional food consumers / Lucia Bartková
  Phys.des.4 tabulky
  Par.titleSpecifics of organic food marketing communication in communication with traditional food consumers
  In Bačuvčík, Radim. Tradiční a nové v marketingové komunikaci. - S. 132-139
  Subj. Headings marketing
  marketingová komunikace
  reklama a propagace
  biopotraviny
  bioprodukty
  zdravý životní styl
  spotřebitelské chování
  marketingový výzkum - Slovensko - 2009
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationSnaha o zdravý životný štýl a zdravú životosprávu predstavuje spotrebiteľský trend, ktorý je čoraz viac populárny, a ktorý oslovuje čoraz viac ľudí. V tejto oblasti je najviac sa rozmáhajúcim trhom trh s biopotravinami, ktorý vyžaduje špecifický marketingový mix. Biopotraviny majú špecifický proces pestovania a výroby, a špecifické zloženie oproti konvenčným potravinám, čo vyžaduje vyššie ceny a tvorbu špecifických distribučných kanálov. Navyše, spotrebitelia, ktorí sú navyknutí na konvenčné potraviny, biopotraviny často krát nepoznajú, príp. neveria, že sú zdraviu a životnému prostrediu prospešnejšie. Všetky tieto špecifiká je potrebné zohľadniť aj v príprave marketingovej komunikácie a tvorbe komunikačného mixu, kedy sú biopotraviny, ako relatívne novinky na trhu, propagované spotrebiteľom zvyknutým na konvenčné potraviny.
  The pursuit of a healthy lifestyle and healthy diet is a consumer trend becoming more popular and appealing to more people. The most expanding market in this area is organic food market, which requires a specific marketing mix. Organic food has a specific process of cultivation and production, and specific composition compared to conventional food, which requires higher prices and creation of specific distribution channels. Moreover, consumers who are accustomed to conventional food often do not know organic food; or they don't believe organic food is healthy and environmentally rewarding. All of these specifics should also be considered in the marketing communication preparation and communication mix development, when organic food, as relatively new product on the market, is advertised to consumers accustomed to conventional food.
  Conspect659 - Reklama. Public relations. Média
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1