Number of the records: 1  

Sociálno-patologické javy v súčasnej rodine

  1. Gáborová, Gréta

    Sociálno-patologické javy v súčasnej rodine = Socio-pathological phenomena in contemporary family / Gréta Gáborová. -- 1 graf. -- Abstract: Príspevok sa zaoberá javmi, ktoré ohrozujú spoločnosť a sú pre ňu nebezpečné. Medzi faktory, ktoré takéto nežiaduce javy spôsobujú patrí vysoká nezamestnanosť, neplnenie funkcií v rodine, nedodržiavanie noriem, zdravotné problémy, zadlženosť. Dochádza k neplneniu rodičovských rolí, odchodu jedného rodiča za prácou do zahraničia, izolovanosti rodiny, odlišnému hodnotovému systému, stúpajúcej rozvodovosti. Dôsledkom sú javy, ku ktorým patrí záškoláctvo detí, krádež, poruchy správania, priestupky. Príspevok tiež poukazuje na činnosť sociálneho pracovníka s rodinou, ktorá sa dopúšťa sociálno-patologických javov.. -- Abstract: The contribution deals with phenomena that threaten the society and are dangerous. Among the factors that such phenomena are causing high unemployment, failure to include unwanted features in the family, failure to comply with the standards, health problems, debt. There is a failure of parental roles, leaving one parent working abroad, isolation, an ad valorem system, rising divorce rate distinct families. The result are phenomena which include truancy, theft, behavioural disorders, children's transgressions. Post also refers to the activity of the social worker with a family that is committing the socio-pathological phenomena.
    In: Sociální práce v nejisté době. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. -- 465 stran. -- 978-80-7435-647-6. -- S. 73-78.

    sociálně ohrožené rodiny * sociální deviace * sociální problémy * sanace rodiny * sociální práce s rodinou * články ze sborníku
Number of the records: 1