Number of the records: 1  

Komunitné centrum a služby pre rodinu a jednotlivca

  1. Jamborová, Renáta

    Komunitné centrum a služby pre rodinu a jednotlivca = Community center services for the families and the individuals / Renáta Jamborová. -- 1 schéma. -- Abstract: Špecifickosť sociálnej práce v komunite je v zdroji jej rôznorodosti a v hľadaní možnosti spájania, sieťovania, zbližovania a vzájomnej pomoci jednotlivých členov komunity. Naše poznanie a zmena začína interakciou s inými. Stretnutia s inými ľuďmi môžu niesť v sebe potenciál novej kvality nášho života, obohatenia a posilnenia. Takouto skúsenosťou môže byť aj koncepcia emočnej korektívnej skúsenosti resp. osobnej skúsenosti s iným človekom, ktorý nám túto pomoc a podporu poskytne. Koncepcia pozitívnej skúsenosti s iným môže byť aplikovaná v komunitnom centre, ako mieste spoločného stretnutia, riešenia problémov a hľadanie zdrojov zmeny a podpory medzi občanmi, ktorí pochádzajú z rovnakého územia, resp. lokality.. -- Abstract: The specificity of a social work with the community is the source of diversity and unity. Our knowledge and change starts interacting with others. Meetings with other people may carry a high potential to a new quality of our lives, enrichment and empowerment. Such experiences may be the concept of positive corrective emotional experience. The new personal experience with another person can support and help us to change a personal attitude and behavior. The concept could be applied in the community work and community center. This could provide an opportunity for a problem solving, a bringing a new sources in approaching the problems, and a support for the citizens who come from the same area, or location.
    In: Sociální práce v nejisté době. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. -- 465 stran. -- 978-80-7435-647-6. -- S. 79-85.

    komunitní práce * komunitní centra * sociální práce s jednotlivcem * sociální práce * komunity (sociologie) * sociální práce s rodinou * svépomoc * články ze sborníku
Number of the records: 1