Number of the records: 1  

Priestorová predstavivosť v kontexte edukačného modelu

  1. Beisetzer, Peter

    Priestorová predstavivosť v kontexte edukačného modelu = Spatial imagination in the context of the educational model / Peter Beisetzer. -- 5 obrázků. -- Abstract: V schéme zručností rezonuje priestorová predstavivosť ako osobnostná vlastnosť. Jej rozvoj je potrebné realizovať v podmienkach prípravy na prax, resp. v ňom pokračovať v rámci kontinuálneho vzdelávania. Samotný proces predpokladá zo strany učiaceho sa určitý stupeň aktivity a samostatnosti. V príspevku uvádzaná stratégia rozvoja priestorovej predstavivosti je príspevkom do diskusie o tvorbe edukačného modelu. Príspevok je čiastkovým výstupom projektu KEGA č. 008PU-4/2014 Rozvoj priestorovej predstavivosti v kontexte aplikácie učebnej pomôcky.. -- Abstract: In the scheme of skills spatial imagination as a personality trait resonates. Its development has to be done in terms of preparation for practice or within continuing education. The process itself, from the part of the learner's activities, assumes certain degree of activity and autonomy. Development strategy of spatial imagination mentioned in the article is the debate on the creation of an educational model. The article is partial output of the grant project KEGA č. 008PU-4/2014 The development of spatial imagination in the context of teaching aid applications. -- Dostupné též v elektronické podobě.
    In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. -- ISSN 1214-0554. -- 978-80-7435-555-4. -- S. 18-22.

    prostorová představivost * vyučovací metody * učební pomůcky * vizualizace (pedagogika) * články ze sborníku