Number of the records: 1  

Część oświatowa subwencji ogólnej a poziom wydatków oświatowych w gminach Województwa Dolnośląskiego w latach 2011-2014

  1. Olejniczak, Jarosław

    Część oświatowa subwencji ogólnej a poziom wydatków oświatowych w gminach Województwa Dolnośląskiego w latach 2011-2014 = The educational component of the general subsidy vs. local government expenditure for educational expenditures in gminas of Lower Silesia Voivodeship in 2011-2014 / Jarosław Olejniczak. -- 3 grafy, 3 tabulky. -- Summary: Kompetencje w zakresie realizacji edukacji publicznej zostały powierzone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ustrojowymi. Zadania własne gmin w zakresie zakładania i prowadzenia szkół oraz placówek publicznych określa ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.). Zgodnie z jej art. 5 do zadań własnych gmin należy zakładanie i prowadzenie: – publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, – szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, – szkół artystycznych, – szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Zgodnie z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego oraz zapisami Konstytucji RP system finansowania gmin powinien zapewnić adekwatny do zadań poziom wpływających do nich dochodów. W Polsce przyjęto jako rozwiązanie mieszany system finansowania gmin oparty na współistnieniu dochodów własnych (głównie podatków, udziałów w podatkach oraz pozostałych dochodów generowanych bezpośrednio przez gminy), subwencji ogólnych (jako mechanizmu uzupełniania dochodów o charakterze "nieznaczonym") oraz dotacji (głównie związanych z wykonywaniem zadań zleconych oraz przekazanych - adekwatnych do szacunkowych kosztów, a także dofinansowaniem realizacji innych zadań - głównie mających charakter uznaniowy). W niniejszym artykule zostanie przedstawiona i przeanalizowania na przykładzie gmin województwa dolnośląskiego istota zależności między wielkością części oświatowej subwencji ogólnej a wydatkami na wspomniane zadania. -- Abstract: In Poland self-government (gmina) is responsible for the organization and financing of the educational system. These tasks are co-financed by central government by the educational component of the general subsidy. The presented data show that the educational part of the general subsidy is important for local government budgets – it is about 20% of their revenues but it is insufficient accordingly to the expenditures level. Subsidies for rural self-governments cover more than 60% of their expenditures on education while urban and urban-rural self-governments are reaching about 55%. -- Dostupné též v elektronické podobě.
    In: Hradecké ekonomické dny. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016. -- 232 s.. -- ISSN 2464-6032. -- S. 153-164.

    školství - Polsko * financování školství - Polsko * výzkum - Polsko - 2011-2014 * Dolnoslezské vojvodství (Polsko) * články ze sborníku
Number of the records: 1