Number of the records: 1  

Lingvisticko-pragmatické sondy do sféry markentingovej komunikácie

  1. Horváth, Miloš, 1981-

    Lingvisticko-pragmatické sondy do sféry markentingovej komunikácie = Linguistic-pragmatic probes in the sphere of marketing communication / Miloš Horváth. -- Abstract: Kapitola monografie má výrazný interdisciplinárny charakter. V úvode autor predkladá myšlienku možného navodenia komplementárneho vzťahu medzi pragmatickou lingvistikou a marketingovou komunikáciou. Následne na podklade základných téz lingvistickej pragmatiky vysvetľuje a dokazuje ich opodstatnenosť a funkčnosť i v rámci teórie a praxe marketingovej komunikácie. Konkrétne ide o procesy a pojmy týkajúce sa konania komunikantov, kontextu a znalostí komunikantov či špecifickej intencionálnosti marketingových komunikátov (textov). Ďalšie autorove lingvisticko-pragmatické sondy do sféry marketingovej komunikácie smerujú kexplikácii parametru persuazívnosti a potenciálnej manipulatívnosti marketingových komunikátov.. -- Abstract: The chapter has a strong interdisciplinary character. In the beginning the author comes with the idea of a possible complementary relationship between the pragmatic linguistics and marketing communication. Subsequently, based on fundamental propositions of linguistic pragmatics, he explains and proves their relevance and functionality also in the theory and practice of marketing communication. This refers, in particular, to the processes and concepts regarding the action of communicants, context and communicanťs knowledge, or a specific intentionality of marketing texts. Further linguistic-pragmatic probes of the author into the sphere of marketing communication aim to the explication of the parameters of persuasiveness and its potential manipulation.
    In: Bačuvčík, Radim. -- Tradiční a nové v marketingové komunikaci. -- 1. vyd.. -- Zlín : VeRBuM, 2011. -- 218 s.. -- 978-80-87500-04-0 (brož.). -- S. 39-47.

    marketingová komunikace - jazykové aspekty * reklama a propagace - jazykové aspekty * persuaze * články ze sborníku
Number of the records: 1